Besöksmätning på offentliga platser

Grönt Ljus för besöksmätning i Västerås!

Läs Datainspektionens beslut  här!

Bumbee Labs följer Datainspektionens beslut angående hur systemet för besöksmätning ska vara anpassat för att vara tillåten med hänsyn till personuppgiftslagen.

Enligt Datainspektionen beslut 2015-10-30 (dnr 1702-2015) konstateras att de åtgärder som vidtogs var tillräckliga för att komma till rätta med de brister i bolagets behandling av personuppgifter vid användning av systemet IOPS i Västerås Citykärna som Datainspektionen påtalade i sitt beslut den 22 juni 2015 (dnr 2729-2014).

Bumbee Labs utför mätningar av besöksstatistik i olika offentliga miljöer. Syftet är att erbjuda intressenter bättre kunskap om avidentifierade gång- och trafikflöden, för att intressenterna ska kunna vidta rätt åtgärder för utvecklingen av dessa offentliga miljöer. Mätningen sker genom anonymiserad registrering av wifi-signaler från mobiltelefoner och datorer.

Bumbee Labs system är utformat så att enskilda personers rörelser inte kan kartläggas. Uppgifter som kan hänföras till enskilda personers mobiltelefoner eller liknande utrustning raderas oåterkalleligt direkt efter den registrering som behövs för att ta fram statistik över hur många personer som passerar vid en viss position. Endast avidentifierad statistisk information kvarstår, som exempelvis antal passager förbi en viss geografisk position och så kallade heat maps. Bumbee Labs har även monterat skyltar av olika slag som ska informera besökare i området om besöksmätningen.

Bumbee Labs AB. Orgnr 556845-1198 är personuppgiftsansvarig (PUA)
Box 7748, 103 95 Stockholm.
Kontaktperson: Staffan Liljestrand grundare/VD, 070-542 01 90.
Mail: staffan.liljestrand@bumbeelabs.se